Make your own free website on Tripod.com

English sound files

Select a character:

Asuka

Rei

Misato

Shinji

Gendo

Kaworu

Hikari

Toji

Kensuke

Groups